HỆ THỐNG TRA CỨU KẾT QUẢ KHÁM ONLINE

HỆ THỐNG TRA CỨU KẾT QUẢ KHÁM ONLINE

Lấy lại mật khẩu?
STT Tên kết quả Kết quả Đơn vị TB nữ TB nam Chi tiết
{{ $index + 1 }} {{ThongTinKetQuaEnty.TenKetQua}} {{ThongTinKetQuaEnty.KetQua}} {{ThongTinKetQuaEnty.DonVi}} {{ThongTinKetQuaEnty.TbNam}} {{ThongTinKetQuaEnty.TbNu}}
STT Tên kết quả Kết quả Đơn vị TB nữ TB nam
{{ $index + 1 }} {{ThongTinKetQuaEntyXNHH.TenKetQua}} {{ThongTinKetQuaEntyXNHH.KetQua}} {{ThongTinKetQuaEntyXNHH.DonVi}} {{ThongTinKetQuaEntyXNHH.TbNam}} {{ThongTinKetQuaEntyXNHH.TbNu}}